När Byskeälvens fiskevårdsområde, Västerbottens-delen, bildades i slutet på december 1989 så var detta ett historiskt ögonblick för fisket i denna älv. Fiskevårdsområdet kom att bli det i sitt slag största i landet. Området sträcker sig från en bra bit utanför Byskeälvens mynning i Byskefjärden i Bottenviken och upp till gränsen mot Norrbottens län – en älvssträcka på tio mil dubbel strand. Genom bildandet av detta stora fiskevårdsområde ges allmänheten möjlighet att fiska på hela denna sträcka mot lösandet av ett enda fiskekort.

Inom Norrbottens län finns ytterligare ett fiskevårdsområde – Byskeälvens övre fiskevårdsområde. Detta område omfattas av den resterande delen av huvudvattendraget, en sträcka på cirka 4,5 mil. Till detta också ett antal biflöden och sjöområden. Genom att hela huvudvattendraget i Byskeälvens vattensystem omfattas av dessa två fiskevårdsområden, finns mycket stora möjligheter att bedriva en avancerad fiskevård till fromma för både fisk och sportfiske.

Omfattning, syfte och upplåtelse

Fiskevårdsområdets uppgift är att förvalta fisket i Byskeälven inom Byske och Jörns socknar, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Fiskevårdsområdet omfattar inte bara vatten knutna till fiskerättsägare avseende Älven/älvdalen utan även i havet. Beträffande havet följande enligt stadgarna: ”I havet inom Byske skifteslag och inom Furuskogen 2:1 avgränsas fiskevårdsområdet av gränsen mot allmänt vatten”.

Föreningen ska upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8§ i lagen om fiskevårdsområden. De närmare villkoren beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.

Fiskerättsägare och styrelse

Fiskevårdsområdet består av drygt 400 fiskerättsägare.

Enligt stadgarna ska fiskevårdsområdets styrelse bestå av ordförande samt åtta ledamöter. Dessa bör mot bakgrund av stadgarna vara representerade enligt följande: Tre ledamöter från övre delen av älven (uppströms Fällfors) och tre från nedre delen av älven (nedströms Fällfors). Vidare också två ledamöter från Sveaskog och SCA
Fiskevårdsområdets styrelse har följande sammansättning:

Styrelsen:
Peter Lundström, Skellefteå
Magnus Marklund, Byske
Sören Vestin, Katrineberg
Ewa Brännström, Åfors
Sebastian Karlsson, Selsvik
Peder Karlsson, Byske
Mats Boman, Hobergsliden
Gunnar Öström SCA
Anna-Maria Rautila, Sveaskog

Bertil Furberg, Byske, suppleant
Annica Boman, Katrineberg, suppleant
Lars G Karlsson, Tvärån, suppleant
Stig Lundgren, Byske, suppleant
Maria Grundström, Byske, suppleant
Mattias Ladås, Åselet, suppleant
Anders Sundström, SCA, suppleant
Petter Johansson, Sveaskog, suppleant

Translate »