Barn & ungdomar fiskar utan undantag gratis fram till den dag de fyller 18 år. Fiskekort ska medföras även för barn och ungdomar, gratis fiskekort erhålls efter registrering i iFiske. Fiskekortet gäller i alla vatten inom fiskevårdsområdet och med samma regler.

 

Lax och öring

Lax är tillåten att avliva under perioden 19 juni – 31 augusti.
Tiden 1 augusti – 31 augusti är det endast tillåtet att avliva lax med måtten 50 – 63 centimeter.
Endast öring med måtten 50 – 63 centimeter är tillåten att avliva under hela säsongen.
Minimimått lax och öring 50 centimeter.
Fångstbegränsning på max 1 öring eller 1 lax/dygn och sportfiskare.
Fångstbegränsning på max 5 öringar och 5 laxar/säsong och sportfiskare.
Rapporteringsskyldighet inom 24 timmar
När en lax eller öring har avlivats gäller Catch & release fiske för fångstmannen under resterande del av dygnet, det vill säga fram till klockan 00.00.00.

Harr

Fångstbegränsning på max 5 harrar per dygn och fiskare. Minimimått 35 centimeter.
Fredningstid för harr gäller under tiden från och med den 1 april till och med den 31 maj,
FIFS 2004:37.

Fiskeförbud

i Byske under juni månad mellan klockan 06.00 – 18.00 råder totalt fiskeförbud mellan den blå järnbron (bron in till samhället) och nerströms till hängbron av trä. Under juni månad är endast enkelkrok tillåten vid allt fiske på denna sträcka.

Allt fiske är förbjudet året runt i området kring det fasta fisket i Fällforsen på bägge sidor av älven. Detta område sträcker sig 50 meter uppströms vattenintaget och 100 meter nedströms vattenutsläppet till det fasta fisket.

Förbudstid

Fiskeförbud gäller i älven och dess biflöden 1 september – 31 december.

Tafslängd

Tafslängden vid spinnflugefiske får inte överstiga 2 meter.

Felkrokad fisk

Felkrokad fisk skall återutsättas, tolkning av felkrokning enligt nedan:
En riktigt krokad fisk skall vara krokad inne i munnen. Kroken skall sitta i munnen krokad inifrån och ut. Sitter kroken på utsidan av munnen så skall fisken betraktas som felkrokad, och därför ovillkorligen återutsättas död som levande.

Vi rekommenderar att alltid fiska catch & release med hullinglösa krokar för att underlätta återutsättningen.Försök alltid att minimera drilltiden. Fisken kan bli skadad under fighten till följd av överproduktion av mjölksyra i muskulaturen. Ibland kan det hända att man tappar en fisk pga. att man tar den ’lite hårdare’, men det är ännu värre att försöka att sätta tillbaka en fisk som bara vänder buken uppåt. Särskilt när vattentemperaturen är lite högre, över 16 grader, är det vanskligt att återutsätta fisk som drillats länge. Det är alltid ditt eget ansvar att hantera fiskarna med största respekt.

Återutsättning

Vid återutsättning: Grundregeln är att alltid hantera fisken så skonsamt som möjligt. Tänk på att fukta händerna. Fiskarna har ett slemskikt som skyddar dem mot bakterier. Förstör man skiktet genom felaktig hantering kan fisken utsättas för infektioner.

Dra aldrig upp fisken på land! Kroka av den i vattnet med en tång/peang. Om det inte går att få loss kroken, klipp tafsen. Lyft aldrig fisken, som ska återutsättas i gälarna eller i stjärten med huvudet nedåt. Fiskens hälsa ska alltid komma i första hand. Se till att fisken kan ”stå” själv i vattnet innan ni släpper taget om den. Luftexponering ökar påfrestningen för fisken. En snabb bild går det oftast att ta men låt det aldrig ske på bekostnad av fiskens hälsa. Ett bra foto, exakt längd och vikt är av underordnad betydelse.

Tillämpa rotationsfiske

Fisket bedrivs enligt ”cirkulationsprincipen” det vill säga täta byten av fiskeplats. Vid start av fiske börjar du uppströms annan fiskare och fiskar dig nedströms. Lämna utrymme för nästa fiskare, så att alla får möjlighet att börja fiska.

Fiske från båt

Fiske från båt i älven är förbehållet endast följande:
Ortsbefolkning längs älven vilka bor inom fiskevårdsområdet.
Ägare av stugor inom fiskevårdsområdets gränser.

Utsättningssjöarna

I sjöar med utsatt fisk är det tillåtet att fånga fisk hela året.
Det är bara tillåtet att fiska med ett spö i taget per fiskare, således är det förbjudet att sätta ut flera spön.
Fiske får endast ske från land, undantaget är isfiske.
I utsättningssjöarna stipuleras inga minimimått.
Totalt får av fiskarterna harr, regnbåge, öring och röding behållas högst 3 fiskar/dygn och fiskare.

Rapportera fångad fisk!

Det är viktigt mot bakgrund av en fullständig fångststatistik, att fångad fisk inrapporteras, detta gäller även återutsatt fisk. Därför gäller rapporteringsskyldighet under hela säsongen inom 24 timmar från fångsten på öring och lax som håller minimimåttet. Du kan rapportera fångad fisk via iFiske (www.ifiske.se) och genom e-post, adressen är då: info@byskealven.se

Inom fiskevårdsområdet finns 5 invägningsställen. Dessa finns i Byske, Selet, Fällfors, Blankselet och Myrheden.

Kontrollavgifter

Den som fiskar i strid mot de förbud eller villkor som gäller i Byskeälvens fiskevårdsområde kommer att krävas på kontrollavgift.

Överträdelse gällande 5 laxar/år och 5 öringar/år, 4400:-
Överträdelse gällande 5 harrar/dygn, 4400: –
Överträdelse gällande förbudsområdet kring fasta fisket i Fällfors, 4400: –
Fiske inom fredningsområdet under ej tillåten tid, (blå bron-hängbron), 2200:-
Fiske med annat än enkelkrok på sträckan Blå bron-Hängbron under juni månad, 1100:-
Avlivad lax före den 19 juni, 4400:-
Avlivad lax över 63 cm i augusti, 4400:-
Avlivad öring över 63 cm, 4400:-
Fiske efter den 1 september, 4400:-
Avlivning av felkrokad fisk, 1100:-
Mer än 2 meters tafslängd vid spinnflugefiske, 1100:-
Fiske med mer än ett handredskap i utsättningssjöarna, 1100:-
Överträdelse gällande 3 fiskar/dygn från utsättningssjöarna, 4400:-
Inte godkänd fångstrapport, alla fält ska fyllas i, uppskattad längd och eller vikt ska anges, 1100:-
Ej inlämnad fångstrapport, 1100:-
Ej medfört giltigt fiskekort, 550:-

Alla har skyldighet att uppvisa giltigt fiskekort för tillsynspersonerna vid kontroll.

Stängning av älven

Fiskevårdsområdet kan vid extrema förhållanden temporärt stänga allt fiske eller visst fiske i älven för samtliga. Vid en eventuell avlysning av fisket görs ej återbetalning av redan försålda gällande fiskekort.

Avstängning

Fiskare som upprepat inte följer gällande regler kan stängas av och fiskekort kan återkallas. Detta gäller även de som bryter mot rabatt-och trivselregler. Avstängning gäller dock längst till nästa ordinarie stämma.Längre avstängningar ska beslutas av ordinarie stämma.

Fiskekort

Fiskekort köper ni via iFiske (www.ifiske.se), Sportbutiken Byske, Byske Camping,Visit Skellefteå samt privata säljare ovan Fällfors.

Ladda ner iFiske-appen via App Store eller Google Play, även för Ipad och läsplattor. Med Appen kan du bland annat köpa fiskekort och lämna fångstrapporter.

Några rekommendationer:

För allas trivsel, respektera varandra och reglerna.
Ta inte upp mer fisk än vad du själv behöver.
Samarbeta med tillsynspersonerna.
Bekämpa olovligt fiske.
Håll Sverige rent – skräpa inte ned i naturen!
ÅTERUTSÄTT GÄRNA LAXHONOR.

PM 2023

Translate »