Regler 2020 fiskerättsägare

För Fiskerättsägare (den person, de personer som står som ägare av fastigheten), make/maka och därmed jämställd person samt hemmavarande barn och gästkort gäller nedanstående regler.

Barn & ungdomar fiskar utan undantag gratis fram till den dag de fyller 18 år.

Gästkortet är en del av fiskerätten. Gästkortet gäller med samma rättigheter som för fiskerättsägare om fiskerättsägaren deltar i gästens fiske dvs enbart om gästen finns inom synhåll från fiskerättsägaren. I annat fall gäller gästkortet endast med samma rättigheter och skyldigheter som för fiskekortsköpare (se PM för fiskekortsköpare). Gästkortet får inte upplåtas eller överlåtas mot betalning. Gästkortet får inte överlåtas eller upplåtas vidare av den gäst som nyttjar det. För gästkorten gäller ett maximalt uttag om max 5 laxar och 5 öringar per år och gästkort.
Om gästkortet lånas ut ska man lämna in via epost (info@byskealven.se) information om namn och fastighet för den som upplåter gästkortet, namn för den som ska använda gästkortet samt hur länge gästkortet ska användas av den personen.

Lax och öring

Lax är tillåten att fiska och avliva under perioden 1/1–31/8.
Öring är tillåten att fiska och avliva under perioden 1/1–31/8 och perioden 15/10–31/12.
Minimimått lax och öring 50 centimeter.
Endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåtet. När en lax och en öring har avlivats gäller catch & release fiske för fångstpersonen under resterande del av dygnet, det vill säga fram till klockan 00.00.00.
Fångstbegränsning på max 5 laxar och 5 öringar per säsong.
*Tiden 1 augusti – 31 augusti rekommenderas att bara avliva lax med måtten 50 – 63 centimeter

Harr

Fångstbegränsning på max 5 harrar per dygn och fiskare. Minimimått 35 centimeter.
Fredningstid för harr gäller under tiden från och med den 1 april till och med den 31 maj,FIFS 2004:37

Fiskeförbud

I Byske under juni månad mellan klockan 06.00 – 18.00 råder totalt fiskeförbud mellan den blå järnbron (bron in till samhället) och nerströms till hängbron av trä. Under juni månad är endast enkelkrok tillåten vid allt fiske på denna sträcka.

Allt fiske är förbjudet i området kring det fasta fisket i Fällforsen på bägge sidor av älven, året runt. Detta område sträcker sig 50 meter uppströms vattenintaget och 100 meter nedströms vattenutsläppet till det fasta fisket..

Tafslängd

Tafslängden vid spinnflugefiske får inte överstiga 2 meter.

Felkrokad fisk

Felkrokad fisk skall återutsättas, tolkning av felkrokning enligt nedan:
En riktigt krokad fisk skall vara krokad inne i munnen. Kroken skall sitta i munnen krokad inifrån och ut.Sitter kroken på utsidan av munnen så skall fisken betraktas som felkrokad, och därför ovillkorligen återutsättas död som levande
.
Vi rekommenderar att alltid fiska catch & release med hullinglösa krokar för att underlätta återutsättningen. Försök alltid att minimera drilltiden. Fisken kan bli skadad under fighten till följd av överproduktion av
mjölksyra i muskulaturen. Ibland kan det hända att man tappar en fisk pga. att man tar den ’lite hårdare’, men det är ännu värre att försöka att sätta tillbaka en fisk som bara vänder buken uppåt. Särskilt när vattentemperaturen är lite högre, över 16 grader, är det vanskligt att återutsätta fisk som drillats länge. Det är alltid ditt eget ansvar att hantera fiskarna med största respekt

Återutsättning

Vid återutsättning: Grundregeln är att alltid hantera fisken så skonsamt som möjligt. Tänk på att fukta händerna. Fiskarna har ett slemskikt som skyddar dem mot bakterier. Förstör man skiktet genom felaktig hantering kan fisken utsättas för infektioner.Dra aldrig upp fisken på land! Kroka av den i vattnet med en tång/peang. Om det inte går att få loss kroken, klipp tafsen. Lyft aldrig fisken, som ska återutsättas i gälarna eller i stjärten med huvudet nedåt. Fiskens hälsa ska alltid komma i första hand. Se till att fisken kan ”stå” själv i vattnet innan ni släpper taget om den. Luftexponering ökar påfrestningen för fisken. En snabb bild går det oftast att ta men låt det aldrig ske på bekostnad av fiskens hälsa. Ett bra foto, exakt längd och vikt är av underordnad betydelse.

Fiske från båt

Fiske från båt i älven är förbehållet endast:
Fiskerättsägare och till sådan närstående i enlighet med fiskevårdsområdets stadgar (fiskerättsbevis/årsfiskekort).
Medföljare till person som har rätt att fiska från båt får även fiska från båt.
Ortsbefolkning längs älven vilka bor inom fiskevårdsområdet.
Ägare av stugor inom fiskevårdsområdets gränser.

Utsättningssjöarna

I sjöar med utsatt fisk är det tillåtet att fånga fisk hela året.
Det är bara tillåtet att fiska med ett spö i taget per fiskare, således är det förbjudet att sätta ut flera spön.
Fiske får endast ske från land, undantaget är isfisket.
I utsättningssjöarna stipuleras inga minimimått.
Totalt får av fiskarterna harr, regnbåge, öring och röding behållas högst 3 fiskar/dygn och fiskare

Fångststatistik

Rapportera fångad fisk! Det är viktigt mot bakgrund av en fullständig fångststatistik, att fångad fisk inrapporteras, detta gäller även återutsatt fisk. Därför gäller rapporteringsskyldighet under hela säsongen inom 24 timmar från fångsten på öring och lax som håller minimimåttet.

Inom fiskevårdsområdet finns 5 invägningsställen. Dessa finns i Byske, Selet, Fällfors, Blankselet och Myrheden. Du kan även rapportera fångad fisk via www.ifiske.se, och genom e-post, adressen är då: info@byskealven.se

Kontrollavgifter

Den som fiskar i strid mot de förbud eller villkor som gäller i Byskeälvens fiskevårdsområde kommer att krävas på kontrollavgift.

Överträdelse gällande 5 laxar/år och 5 öringar/år, 4400:-
Överträdelse gällande 5 harrar/dygn, 4400: –
Överträdelse gällande förbudsområdet kring fasta fisket i Fällfors, 4400: –
Fiske inom fredningsområdet under ej tillåten tid, (blå bron-hängbron), 2200:-
Fiske med annat än enkelkrok på sträckan Blå bron-Hängbron under juni månad, 1100:-
Avlivning av felkrokad fisk, 1100:-
Mer än 2 meters tafslängd vid spinnflugefiske, 1100:-
Överträdelse gällande 3 fiskar/dygn från utsättningssjöarna, 4400:-
Fiske med mer än ett handredskap i utsättningssjöarna, 1100:-
Inte godkänd fångstrapport, alla fält ska fyllas i, uppskattad längd och eller vikt ska anges, 1100:-
Ej inlämnad fångstrapport, 1100:-
Ej medfört giltigt fiskekort, 550:-

Alla har skyldighet att uppvisa giltigt fiskekort för tillsyningspersonerna vid kontroll.

Några rekommendationer

För allas trivsel, respektera varandra och reglerna. Ta inte upp mer fisk än vad du själv behöver.Samarbeta med tillsynsmännen. Bekämpa olovligt fiske. Håll Sverige rent – skräpa inte ned i naturen!
ÅTERUTSÄTT GÄRNA LAXHONOR.

Mer information:

PM 2020 Fiskerättsägare

Translate »