Ordförandens dagbok

Dagbok – Byskeälvens Fiskevårdsområde

Nedan följer en beskrivning av vad som hänt efter det att jag valts till ordförande vid den ordinarie fiskestämman i föreningen. Det är min dagbok och är min beskrivning av vad som hänt. Jag har försökt att återge allt så sakligt jag kan.

De personer som kvarstår i styrelsen förtjänar en oerhörd respekt och erkänsla för det arbete de gör och att de orkar kvarstå i den uppkomna situationen trots att ingen haft en aning om vad vi skulle drabbas av när vi tackade ja och valdes till uppdraget. De utgör en grupp som tillsammans med en mängd personers stöd arbetar vidare i god anda. Jag är stolt att få tillhöra denna grupp.

För att bättre förstå det som hänt krävs nog att man sätter sig in i vad som hänt även före stämman. En viktig sak är de beslut som fattades på extra stämman i maj 2015. Där beslutades om sju regler som skulle gälla för sportfiskare men inte för fiskerättsägare. Detta innebar att fiskerättsägarna fortsatte fiska enligt de regler som gällde före beslutet i maj 2015.

Den 20 mars 2016 – ordinarie fiskestämma hålls i Fällfors.

Mötet börjar kl 1400 och pågår till sena kvällen. En utomstående ordförande vid namn Tomas Teglund valdes till stämmans ordförande och han bör erhålla en eloge och ett erkännande för sitt sätt att leda stämman trots många olika viljor. En av anledningarna till att mötet tog lång tid var att det inför stämman arbetats i flera arbetsgrupper bl.a. en stadgegrupp, en regelgrupp och en utdelningsgrupp. Den grupp som lyckats slutföra sitt uppdrag och lade fram ett sammanhållet gemensamt förslag var stadgegruppen. Utöver detta kom flera enskilda motioner att bli resultatet av de olika gruppernas arbete. Under behandlingen av dessa förslag blev det alltmer klart att den tidigare styrelsen inte hade majoritet på stämman eftersom deras ståndpunkt sällan blev stämmans beslut. Detta visade sig sedan bli än mer tydligt när valen ägde rum till de olika posterna som skulle väljas. Redan under stämman valde flera personer som föreslagits till olika poster att inte ställa upp som en reaktion på att en annan person valdes till ordförande än den de röstat på. Andra personer valdes därför därefter utan större debatt. Det bör särskilt anmärkas att det valdes två lekmannarevisorer vilket inte skett tidigare. Det kan även noteras att den verksamhetsplan som den tidigare styrelsen föreslagit antogs av stämman utan minsta ändring.

Efter stämman hölls så ett konstituerande styrelsemöte direkt där den nyvalda styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Mikael Stenman, vice ordf. Annika Boman, Kassör/sekreterare Ulf Andersson AU: Mikael Stenman, Ulf Andersson och Peder Karlsson. Det bör anmärkas att ingen av de styrelseledamöter som då var valda och som samlades ens nämnde att de övervägde att avsäga sig sina uppdrag.

Den 22 mars 2016 – Insamling av adresser mm

Ulf Andersson samlar in allas mailadresser och testar dessa inför styrelsearbetet.

Den 23 mars 2016 – dokument dagtecknas och undertecknas

Det har framkommit i efterhand enligt datum på upprättat dokument, att Ulf Andersson m.fl. den dagen avsagt sig sina uppdrag i styrelsen. De daterar och undertecknar detta dokument. De väljer att dröja med att informera om sitt beslut.

Den 24 mars 2016 – uppgifter efterfrågas

Denna dag söker jag ännu ovetande om deras plan och deras dokument kontakt med Ulf Andersson utan att lyckas varför jag sänder honom ett långt mail där jag ber honom hjälpa mig med att lämna mig uppgifter om nya styrelsen och även hjälpa mig med att lägga in mail på vår hemsida. Jag ber honom ordna mailadresser för alla styrelsemedlemmar och en egen för fiskvårdsområdet typ info@byskefvo.se. Jag ber även om att få tillgång till de senaste fem årens styrelseprotokoll för att planera mitt arbete.

Den 29 mars 2016 – några ledamöter och supl avgår – svaret blir en ny och bättre organisation

Den 29 mars 2016 inkommer mail till ordföranden där ett dokument daterat den 23 mars 2016 bifogas. Av dokumentet framgår att Ulf Andersson och några ytterligare styrelseledamöter och suppleanter avgår med omedelbar verkan. Därtill i ett annat mail som jag efterfrågar under samma dag så redovisas att ungefär hälften av tillsynsmännen avsagt sig sina uppdrag. Att alla dessa styrelseledamöter, suppleanter och tillsynsmän skulle agera på detta sätt kommer som en total överraskning eftersom ingen förvarnat om detta och de beslut stämman fattade egentligen inte skilde sig så mycket från de beslut som den extra stämman i maj 2015 fattade. Deras avhopp var inget som någon krävt eller ens talat om. Till yttermera visso stod jag inför detta faktum. Jag inledde då akut med att samla kontaktuppgifter på de som fanns kvar i styrelsen och därefter började jag sondera vilka som var beredda att bidra i arbetet.

Den 30 mars 2016 – läget klarnar efter intensivt arbete

Under denna dag börjar jag få klart för mig vilka som är kvar i styrelsen och vilka som är beredda att delta. En grov struktur växer fram där Annica Boman förklarar sig beredd att åta sig uppgiften som sekreterare utöver sitt uppdrag som vice ordf. som hon redan utsetts till. Kim Lundqvist åtar sig efter viss övertalning att ställa upp som kassör. När så en viss struktur börjar växa fram i styrelsen så inriktar jag mig på att omedelbart planera för utbildning av tillsynsmän. Jag tar kontakt med Länsstyrelsen m.fl. för att få kontakt med de som anordnar sådan utbildning och får förslag på kursledare.

Den 31 mars 2016 – tillsynsmän avgår – svaret blir att ordna två utbildningar för tillsynsmän

Detta datum inkommer mail från Stig Lundgren som redovisar att alla tillsynsmän nu avsagt sig uppdrag. Samma datum informeras Skellefteå kommun via Tony Söderlund om vad som hänt. Jag fortsätter det redan påbörjade arbetet med att ordna en bra utbildning för nya tillsynsmän.

Den 1 april 2016 – Finns det någon ordförandepärm??

Vid en kontakt med f.d. sekr./kassören, framkommer från honom att tidigare ordföranden har en ordförandepärm med alla avtal mm. Jag söker därför kontakt telefonledes med tidigare ordförande utan att lyckas varför jag skriver till honom via mail. Han redovisar då tillbaka att han inte kan stå för denna uppgift.

En storm blossar upp på nätet under ledning av den minoritet som röstats ned på stämman. De kontaktar media och de skriver på olika platser på nätet. Vi väljer att hålla en låg profil i detta för att inte ytterligare driva på de känslor som driver denna debatt.

Den 4 april 2016 – SVT intervju

Under denna period som är intensiv kontaktar reportern Göran Sandgren vid SVT mig och vi avtalar om en intervju. När jag träffar honom har han tidigare under dagen träffat och intervjuat avhopparen Ulf Andersson som han känner sedan tidigare. Dessa träffar med Ulf och mig blir sedan ett inslag i SVT Västerbottensnytt och en artikel på SVT:s hemsida med följande innehåll: ”En uppslitande strid har blossat upp inom Byskeälvens fiskevårdsområde. Merparten av styrelsen och alla fisketillsyningsmän har avgått efter att det lagts förslag om nya fiskeregler. I botten finns en oro för framtiden för en av landets viktigaste laxälvar. Byskeälven har utvecklats till en av landets allra hetaste laxälvar. I takt med att allt fler laxar vandrar upp i älven har tillströmningen av sportfiskare ökat och med det försäljningen av fiskekort, mat och logi längs älven. Det är detta som förklarar att frågan om hur fisket ska bedrivas kan väcka upprörda känslor. – Ja, vi är oroade att varumärket får sig en törn, och att det kommer att påverka besöksnäringen, säger Ulf Johansson som är före detta ledamot i Byske FVO. Flera av av gamla ledamöter i styrelsen avgick i samband med årsmötet, eftersom de ansåg att de nya styrelseledamöternas inriktning, när det gäller fisket, hotar älvens status som laxälv. Vid årsmötet togs ett första beslut som bland annat innebär att man som fiskerättsägare istället för att ta upp fem laxar och fem öringar per säsong istället ska kunna ta upp en lax och en öring per dygn utan begränsning per säsong. Sportfiskare, å andra sidan, ska ha en fångstbegränsning på max fem laxar och fem öringar per säsong och en lax och en öring per dygn. Dessutom ska sportfiskare ha en rapportskyldighet på fångst medan fiskerättsägare bara rekommenderas till att rapportera fångst. För att de nya reglerna ska bli verklighet krävs beslut även på nästa årsmöte. Men den nye ordföranden vill tona ned konflikten. – Det är en gammal diskussion som pågått ganska länge, om det ska vara samma regler för fiskerättsägare och sportfiskare. I år är det inget som är dramatiskt nytt i den här diskussionen, säger Mikael Stenman, ordförande Byske FVO.
– Vi kommer ha ett styrelsemöte där vi kommer föreslå att samma fiskeregler som gällde förra året ska gälla även i sommar.
Även andra parter har engagerat sig i frågan. Sportfiskarna i norra Norrland tycker att fiskevård och fiskeförvaltning kommer att kunna försvåras. Men Mikael Stenman tror att det finns möjlighet att nå samförstånd. – Jag kommer göra allt jag kan för att olika uppfattningar ska vara företrädda. Jag kommer fortsätta arbeta för att få en dialog och en öppenhet, säger han.”

Den 4 april 2016 – styrelsemöte

Senare samma dag hålls hos ordföranden, nytt konstituerande möte efter avgångarna. Vid detta möte utses Annika Boman till sekreterare, Kim Lundqvist till kassör och adjungerade ledamoten Ewa Brännström till IT-ansvarig. Mötet börjar kl. 18.00 och håller på flera timmar. Vid mötet avhandlar vi alla de akuta frågor som behöver lösas med hemsidan, web shop, PM-regler, teknik, hämtning av föreningens egendom, mm. allt för att föreningens verksamhet ska komma igång utan hinder. Vi konstaterar att vi inte är sena i något avseende utan att det är möjligt om alla hjälps åt att komma igång med allt i normal tid.

Den 6 april 2016 – kursledaren lämnar återbud, han ställer inte upp – svaret blir en ny kursledare

Jag får detta datum beskedet att den vidtalade kursledaren för utbildningen av tillsynsmän inte kan ställa upp. Skälen är dunkla och jag får känslan av att han blivit kontaktad av någon och därför inte ställer upp. Jag beslutar att flytta den planerade utbildningen till lördagen den 16 april 2016 dvs. en vecka senare. Jag beslutar att söka kursledare på annat håll dvs längre bort för att undvika nya återbud sent. I arbetet med detta konstaterar jag att det nya utbildningsmaterialet för fisketillsynsmän är producerat av bl.a. Sveriges Fiskevattenägareförbund. Jag tar därför kontakt med dem. De bistår med råd och stöd i denna belägenhet som föreningen hamnat i. De lämnar olika namnförslag varefter jag tar kontakt med Ottosson som rekommenderas av Fiskevattenägareförbundet. Han åtar sig uppdraget och därmed har grunden lagts för att kursen ska bli av. Jag förklarar läget för honom och anger att olika viljor finns men han står fast vid att han åtar sig uppdraget vilket jag givetvis är oerhört tacksam för.

Den 7 april 2016 – förberedelser inför tillsynsutbildningen

Denna dag tillbringas lång tid vid datorn för att samla uppgifter och kalla alla som vill gå utbildningen för fisketillsynsmän. Kursmaterial sänds ut. Kontakter med Medborgarskolan som åtar sig att anordna kursen tillsammans med Sveriges Fiskevattenägareförbund.

Den 8 april 2016 – kontakter med Polisen inför utbildningen

Nu får jag i samband med annat arbete kontakt med den polisman som arbetar med fisketillsynsfrågor vid Polismyndigheten i Skellefteå. Jag förklarar läget för honom och att vi planerar att hålla en tillsynsutbildning. Han visar sig vara engagerad i frågan och angelägen att tillsynsmän får en god och bättre utbildning än tidigare. Han åtar sig att bistå genom att delta vid den planerade utbildningen.

Under denna tid skrivs insändare på nätet och till tidningar. Någon av dagarna här så kontaktas jag av Kalle Grahn vid Fiskejournalen. Han vill få information om långsiktiga frågor i ett läge när all kraft ägnas åt att få föreningen tillbaka på spåret inför den kommande säsongen. Hans frågor besvaras telefonledes. Det sker samtal även med hans chef som redovisar att Kalle fått i uppdrag att skriva en saklig artikel som inte får ta parti för någon sida.

Oro ifråga om fiskeregler uppstår – svaret blir att samma regler gäller 2016 som 2015.
De som röstat mot en viss motion och förlorat (nedan kallade minoriteten) önskar nu driva på så att motionen läses på visst sätt för att skapa en kontroversiell situation. När styrelsens studerar hela motionstexten så blir det inte helt klart när den ska träda i kraft. Den är otydlig på denna punkt. Inte heller stämmans beslut klarlägger den frågan. Efter diskussion med motionärerna beslutar styrelsen enhälligt med motionärerna att tolka motionen så att den träder i kraft efter nästa stämma om den får bifall även då. Det är styrelsens enhälliga uppfattning att vi därmed följer stadgarna.

Oro ifråga om beslutsmässighet uppstår – svaret blir att styrelsen fortsätter arbeta
Minoriteten från stämman försöker som nästa steg att få till en diskussion i ämnet beslutsmässighet. Den 15 april redovisar såväl SCA som Sveaskog att de väljer att avvakta med att delta vid styrelsemöten till dess att denna fråga är utredd. Det konstateras att vi är fem ordinarie kvar vilket är det antal som krävs för att vara beslutsmässiga enligt stadgarna. Därtill kommer en suppleant från övre delen (Sören) och en från nedre delen (Magnus). Det konstateras att det i stämmans protokoll inte tydligt angivits vem som är suppleant för vem men att reglerna om att nedre och övre delen ska vara lika representerade är tydliga så är det lämpligt att släppa in lika många suppleanter från övre och nedre delen. De som kvarstår i styrelsen är i det här läget eniga om att fortsätta arbeta. Ordföranden konstaterar att stämmobeslutet om att välja honom inte överklagats varför han under alla förhållande kvarstår och har rätt att teckna firman. I kontakter med Länsstyrelsens jurister framkommer att de inte uppfattar läget som att vi saknar styrelse.

Oro ifråga om rapporteringen uppstår – svaret blir att styrelsen beslutar om rapportering.
Minoriteten från stämman försöker skapa oro ifråga om rapporteringen. Styrelsen beslutar att kräva att den som lånar ut ett gästkort ska rapportera om denna användning till föreningen via telefon, sms eller mail för att förhindra missbruk. Styrelsen fattar dessutom beslut om rapportering för alla som fiskar.
Den 12 april 2016 lämnar tidigare sekr/kassör ut den egendom som föreningen äger och som finns hos honom. En mängd lösa saker av varierande slag.

Den 16 april 2016 hålls utbildning för tillsynsmän.
Vid denna utbildning deltar 18 pers. förutom kursledaren och Polismannen. Kursen hålls enligt de nya kurskraven och med det nya kursmaterialet hämtat från Fiskevattenägareförbundets hemsida. En mycket lyckad kurs.

Den 16 april 2016 direkt efter utbildningen hålls ett styrelsemöte

Vi diskuterade då bl.a. frågan om att ansluta föreningen till Sveriges Fiskevattenägareförbund vilket blev beslutet. Vi ser att vi kan få stöd och råd från den organisationen nu när vi utsätts för minoritetens omilda behandling. Även detta styrelsemöte blir långt. Vi behandlar ytterligare frågor för att få igång verksamheten utan problem. Stor vikt läggs vid olika IT-frågor. Styrelsen behandlar på nytt frågan om vilka regler som ska gälla och finner igen att samma regler ska gälla 2016 som gällde 2015.

Den 17 april 2016 – fiskekortsapparaten på plats

Nu monteras vår kortförsäljningsapparat upp vid sportaffären i Byske av Magnus Marklund och Kim Lundqvist.

Den 18 april 2016 – träff med Länsstyrelse och Skellefteå kommun

Denna måndagskväll träffar styrelsen för Byskeälvens FVO företrädare för Länsstyrelsen och Skellefteå kommun. Där lämnar Länsstyrelsen och kommunen information samt även lämnas vi tillfälle att redovisa vad som skett och vad vi vill göra. Där redovisas att vi ombildat styrelsen med en bättre arbetsfördelning, att vi kommer att arbeta för ökad information och att vi vill få flera delaktiga längs älven. Vid träffen lämnas även över alla ansökningar om tillstånd för tillsynsmän.

21-24 april 2016 deltar Magnus Marklund och Kim Lundqvist vid en studieresa till Skottland

Resan har arrangerats av Skellefteå kommun och ett projekt för fiskeälvar i kommunen. Syftet med resan är att lära sig mera. På resan deltar bl.a. representanter för fritidskontoret vid Skellefteå kommun.

Med vänlig hälsning

Mikael Stenman
Ordf Byskeälvens FVO Västerbottensdelen

Translate »